Privaatsusavaldus, mis puudutab isiklikuandmete kaitset seoses elektroonilise kontaktivormiga aadressil www.useGalileo.eu

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumise kohta (praegu määrus (EL) 2018/1725).

Allpool andmekaitseteates kirjeldatakse kriteeriume, mille alusel kogutakse, hallatakse ja kasutatakse GSA veebilehe www.usegalileo.eu kontaktvormi kaudu saadud andmeid.

Vastutava töötleja ja andmekaitseametniku andmed
Vastutav töötleja: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA), teabevahetusosakonna juhataja; com@euspa.europa.eu

Andmekaitseametnik: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA), andmekaitseametnik; dpo@euspa.europa.eu

Töötlemise eesmärk:
 Andmete töötlemise eesmärk on veebikasutajate esitatud päringutele vastamine.

Andmed / asjaomased andmete kategooriad
 Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, GSAga ühenduse võtmise põhjus ja teade GSA-le (vabatekstikast)

Töödeldavate andmete saajad / saajate kategooriad

Juurdepääs isikuandmetele antakse teabevajaduse alusel piiratud arvule isikutele:

 • piiratud arv GSA töötajaid, kes haldavad veebilehe kontaktvormi;
 • volitatud töötlejad: GSA kasutab järgmisi välistöövõtjaid, kelle suhtes kehtivad samaväärsed isikuandmete kaitse eeskirjad kui GSA suhtes:
  1. piiratud arv GSA teabevahetusteenuste eest vastutavate töövõtjate töötajaid;
  2. piiratud arv GSA serverite majutusteenuste eest vastutavate GSA töövõtjate töötajaid.

Kõigile vastuvõtjatele tuletatakse meelde kohustust, et andmeid ei tohi kasutada muul eesmärgil kui see, milleks need edastati.

Töötlemise õiguslik alus / seaduslikkus
 Töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul (määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt 5): andmesubjektid annavad oma isikuandmete töötlemiseks ühemõttelise nõusoleku, täites ja esitades nõusoleku vormi, mis on veebipõhise kontaktvormi esitamise kohustuslik etapp.

Isikuandmete säilitamise ajavahemiku teave

 • Isikuandmeid hoitakse seni, kuni on vaja võtta e-kirjaga seotud järelmeetmeid, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärki, kuid mitte kauem kui 3 kuud alates e-kirja saatmise kuupäevast.
 • Isikuandmeid säilitatakse elektrooniliselt eespool nimetatud GSA töövõtjate serverites, mis asuvad ELis ja järgivad vajalikke turbenõudeid.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on õigus järgmisele:

 • saada kinnitus, kas tema isikuandmeid töödeldakse, tutvuda andmetega ja saada üksikasjalikku teavet töötlemise kohta;
 • ebaõigete isikuandmete parandamisele;
 • isikuandmete kustutamisele, kui õigussätted on täidetud;
 • töötlemise piiramisele, kui õigussätted on täidetud;
 • andmete ülekantavusele;
 • võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist;
 • esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile aadressil EDPS@edps.europa.eu, kui ta leiab, et töötlemistoimingud ei ole kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

Kõik taotlused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb esitada GSA teabevahetusosakonnale aadressil com@euspa.europa.eu; andmesubjektidel tuleb kirjeldada oma nõuet üksikasjalikult. 

Kõik taotlused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb esitada GSA teabevahetusosakonnale aadressil com@euspa.europa.eu; andmesubjektidel tuleb kirjeldada oma nõuet üksikasjalikult.

Kontaktandmed