Tietosuojaseloste, joka koskee www.useGalileo.eu-sivustolla olevaan sähköiseen yhteydenottolomakkeeseen liittyvien henkilötietojen suojaa

Kaikki henkilötiedot käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (asetus (EU) N:o 2018/1725) annettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Seuraavassa tietosuojaselosteessa esitetään yleisesti perusteet, joiden mukaisesti GSA:n verkkosivustolla www.usegalileo.eu olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen tietoja kerätään, hallitaan ja käytetään.

Tiedot rekisterinpitäjästä ja tietosuojavastaavasta:
Rekisterinpitäjä: Euroopan GNSS-virasto (GSA), viestintäosaston päällikkö, com@euspa.europa.eu

Tietosuojavastaava: Euroopan GNSS-virasto (GSA), tietosuojavastaava, dpo@euspa.europa.eu

Käsittelyn tarkoitus:

Käsittelyn tarkoituksena on verkkosivuston käyttäjien esittämiin tiedusteluihin vastaaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot/henkilötietoryhmät:
 Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yhteydenoton syy, GSA:lle lähetetty viesti (vapaa tekstikenttä)

Käsiteltävän tiedon vastaanottajat/vastaanottajaryhmät:

Lupa henkilötietojen käyttöön myönnetään tiedonsaantitarpeen mukaan

 • rajalliselle määrälle GSA:n henkilöstöä, joka hallinnoi verkkosivuston yhteydenottolomaketta
 • tiedon käsittelijöille: GSA käyttää seuraavia ulkopuolisia toimeksisaajia, joita sitovat samat henkilötietojen suojaa koskevat säännöt kuin GSA:ta:
  1. rajoitettu määrä GSA:n toimeksisaajien viestintäpalveluista vastaavaa henkilöstöä
  2. rajoitettu määrä GSA:n toimeksisaajien henkilöstöä, joka vastaa GSA:n palvelimien säilytyspalveluista.

Kaikille vastaanottajille muistutetaan, että tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten ne välitetään.

Käsittelyn oikeusperuste/lainmukaisuus:
 Käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen (asetuksen 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan d alakohta): rekisteröidyt antavat yksiselitteisesti suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn täyttämällä ja toimittamalla suostumuslomakkeen, mikä on pakollinen vaihe sähköisen yhteydenottolomakkeen toimittamisessa.

Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat tiedot:

 • Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kyseiseen sähköpostiviestiin liittyvät toimet sitä edellyttävät mutta kuitenkin enintään kolme kuukautta kyseisen sähköpostin lähettämisestä.
 • Henkilötiedot tallennetaan sähköisesti edellä mainittujen EU:hun sijoittautuneiden ja tarvittavia turvallisuussäännöksiä noudattavien GSA:n toimeksisaajien palvelimille.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, yksityiskohtaiset tiedot käsittelystä sekä saada tutustua tietoihin
 • pyytää oikaisemaan virheelliset henkilötiedot
 • pyytää poistamaan henkilötiedot lakisääteisten ehtojen täyttyessä
 • pyytää käsittelyn rajoittamista lakisääteisten ehtojen täyttyessä
 • tietojen siirtämiseen
 • peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPS@edps.europa.eu), jos rekisteröity katsoo, että käsittely ei ole asetuksen (EU) 2018/1725 mukaista.

Kaikki edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt on osoitettava GSA:n viestintäosastolle osoitteeseen com@euspa.europa.eu. Rekisteröityjä pyydetään ystävällisesti esittämään pyyntönsä selkeästi. 

Kaikki edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt on osoitettava GSA:n viestintäosastolle osoitteeseen com@euspa.europa.eu. Rekisteröityjä pyydetään ystävällisesti esittämään pyyntönsä selkeästi.

Yhteystiedot:

Henkilötietojen käsittely: com@euspa.europa.eu .

• Asetuksen (EY) N:o 2018/1725 tulkinta, soveltaminen tai rikkominen: GSA:n tietosuojavastaava osoitteessa dpo@euspa.europa.eu.