Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s on-line kontaktním formulářem dostupným na www.useGalileo.eu

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými pravidly pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a pro volný pohyb těchto údajů (v současné době nařízení (EU) 2018/1725).

Následující informační oznámení o ochraně osobních údajů popisuje kritéria, podle kterých jsou osobní údaje shromažďovány, spravovány a používány v souvislosti s on-line kontaktním formulářem na internetových stránkách agentury GSA www.usegalileo.eu.

Totožnost správce údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů:
Správce: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), vedoucí odboru komunikace; com@euspa.europa.eu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), pověřenec pro ochranu osobních údajů; dpo@euspa.europa.eu

Účel zpracování:

Účelem zpracování je poskytnutí odpovědi na dotazy zaslané uživateli internetových stránek.

Údaje / kategorie dotčených údajů:
 jméno, příjmení, e-mailová adresa, důvod pro kontaktování agentury GSA a zpráva určená agentuře GSA (rámeček pro volný text)

Příjemci / kategorie příjemců zpracovávaných údajů:

Přístup k osobním údajům je na základě „potřeby znát“ poskytován:

 • omezenému počtu zaměstnanců agentury GSA, kteří spravují kontaktní formulář na jejích internetových stránkách,
 • zpracovatelům údajů: Agentura GSA využívá tyto externí dodavatele, kteří jsou vázáni pravidly pro ochranu osobních údajů, jež jsou rovnocenná pravidlům platným pro agenturu GSA:
  1. omezený počet zaměstnanců dodavatelů agentury GSA odpovědných za komunikační služby;
  2. omezený počet zaměstnanců dodavatelů agentury GSA pověřených poskytováním hostingových služeb pro servery agentury GSA.

Každému příjemci bude připomenuta jeho povinnost nepoužívat přijaté údaje pro jiné účely než pro ty, pro které byly poskytnuty.

Právní základ / zákonnost zpracování:
 Zpracování probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení 2018/1725): subjekty údajů udělí jednoznačný souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněním a odesláním formuláře souhlasu, což je povinný krok k zaslání on-line kontaktního formuláře.

Informace o době uchovávání osobních údajů:

 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení úkonů navazujících na e-mail, ale nikoli déle než po dobu tří měsíců ode dne zaslání e-mailu.
 • Osobní údaje jsou uloženy elektronicky na serverech výše uvedených dodavatelů agentury GSA, které se nacházejí v EU a splňují nezbytná ustanovení o bezpečnosti.

Práva subjektů údajů:

Subjekty údajů mají právo:

 • získat potvrzení, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a získat přístup k údajům a podrobné informace o jejich zpracování,
 • na opravu nepřesných osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, jsou-li splněna ustanovení právních předpisů,
 • na omezení zpracování, jsou-li splněna ustanovení právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů,
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost jejich zpracování před odvoláním takového souhlasu,
 • podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů na adrese EDPS@edps.europa.eu, pokud se domnívají, že zpracování neprobíhá v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Veškeré žádosti o výkon kteréhokoli z výše uvedených práv se zasílají odboru komunikace agentury GSA na adresu com@euspa.europa.eu, přičemž subjekty údajů laskavě žádáme o výslovnou specifikaci svých žádostí. 

Veškeré žádosti o výkon kteréhokoli z výše uvedených práv se zasílají odboru komunikace agentury GSA na adresu com@euspa.europa.eu, přičemž subjekty údajů laskavě žádáme o výslovnou specifikaci svých žádostí.

Kontaktní informace:

 • Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů: com@euspa.europa.eu.
 • Pokud jde o výklad, uplatňování nebo porušení nařízení (EU) 2018/1725: Pověřenec pro ochranu údajů (DPO) agentury GSA na adrese dpo@euspa.europa.eu.