Izjava o zaštiti privatnosti vezana uz zaštitu osobnih podataka povezana s internetskim obrascem za kontakt dostupnim na www.useGalileo.eu

Sa svim se osobnim podatcima postupa u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (trenutačno je to Uredba (EU) br. 2018/1725).

U sljedećoj se informativnoj obavijesti o zaštiti osobnih podataka navode kriteriji prema kojima se podatci prikupljaju i upotrebljavaju te kriteriji prema kojima se upravlja podatcima prikupljenima putem elektroničkoga kontaktnog obrasca na internetskim stranicama Agencije za europski GNSS na www.usegalileo.eu .

Identitet voditelja obrade podataka i službenika za zaštitu podataka:
Voditelj obrade podataka: Agencija za europski GNSS (GSA), voditelj Odjela za komunikacije; com@euspa.europa.eu

Službenik za zaštitu podataka: Agencija za europski GNSS (GSA), službenik za zaštitu podataka; dpo@euspa.europa.eu

Svrha obrade podataka:

Svrha je obrade podataka odgovaranje na upite korisnika internetskih stranica.

Podatci / kategorije podataka koji se obrađuju:
 Ime, prezime, e-adresa, razlog za stupanje u kontakt s GSA-om i poruka upućena GSA-u (polje za slobodni unos teksta)

Primatelji / kategorije primatelja podataka koji se obrađuju:

Pristup osobnim podatcima odobrava se na temelju načela nužnosti pristupa:

 • ograničenom broju članova osoblja GSA-a koje upravlja obrascem za kontakt na mrežnom mjestu
 • izvršiteljima obrade podataka: GSA angažira sljedeće vanjske suradnike, na koje se primjenjuju pravila o zaštiti osobnih podataka jednaka onima koja se primjenjuju na GSA:
  1. ograničen broj članova osoblja vanjskih suradnika GSA-a koji su zaduženi za komunikacijske usluge;
  2. ograničen broj članova osoblja vanjskih suradnika GSA-a koji su zaduženi za pružanje usluge udomljavanja GSA-ovih poslužitelja.

Svakog se primatelja podsjeća na obvezu da ne upotrebljava primljene podatke u svrhe koje ne odgovaraju onim svrhama za koje su preneseni.

Pravna osnova / zakonitost obrade:
 Obrada se temelji na privoli ispitanika (članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe 2018/1725): ispitanici daju nedvosmislenu privolu za obradu svojih osobnih podataka, pri čemu ispunjavaju i podnose obrazac privole. To je obvezan korak pri podnošenju internetskog obrasca za kontakt.

Informacije o razdoblju čuvanja osobnih podataka:

 • Osobni podatci čuvaju se sve dok je potrebno provoditi radnje u vezi s e-porukom, ali ne duže od tri mjeseca od datuma slanja e-poruke.
 • Osobni podatci pohranjuju se u elektroničkom obliku, na poslužiteljima prethodno navedenih GSA-ovih vanjskih suradnika koji su smješteni na području EU-a i ispunjavaju nužne sigurnosne uvjete.

Prava ispitanika:

Ispitanici imaju pravo:

 • na dobivanje potvrde o tome obrađuju li se njihovi osobni podatci ili ne, pristup svojim podatcima i dobivanje iscrpnih informacija o obradi
 • na ispravak netočnih osobnih podataka
 • na brisanje svojih osobnih podataka ako su ispunjeni zakonski uvjeti za to
 • na ograničenje obrade ako su ispunjeni zakonski uvjeti za to
 • na prenosivost podataka
 • na povlačenje privole za obradu svojih osobnih podataka u svakom trenutku, čime se ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole
 • na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka na adresu: EDPS@edps.europa.eu ako smatraju da postupci obrade nisu u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725.

Svi zahtjevi za ostvarenje bilo kojeg od prethodno navedenih prava upućuju se Odjelu za komunikacije GSA-a na adresu: com@euspa.europa.eu. Ispitanike se podsjeća da izričito opišu svoj zahtjev. 

Svi zahtjevi za ostvarenje bilo kojeg od prethodno navedenih prava upućuju se Odjelu za komunikacije GSA-a na adresu: com@euspa.europa.eu. Ispitanike se podsjeća da izričito opišu svoj zahtjev.

Podaci za kontakt:

 • U vezi s obradom osobnih podataka: com@euspa.europa.eu.
 • U vezi s tumačenjem, primjenom ili povredom Uredbe (EZ) br. 2018/1725: Službenik za zaštitu podataka Agencije za europski GNSS: dpo@euspa.europa.eu.