Pareiškimas apie privatumo apsaugą, susijusią su asmens duomenimis, pateiktas pildant internetu kontaktinę formą, kurią galima rasti www.useGalileo.eu

Visi asmens duomenys tvarkomi laikantis taikomų taisyklių dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (šiuo metu Reglamentas (EB) Nr. 2018/1725).

Toliau pateiktame informaciniame pranešime apie duomenų apsaugą išdėstomi kriterijai, kuriais remiantis renkami, valdomi ir naudojami duomenys, susiję su internetine kontaktų forma GSA svetainėje www.usegalileo.eu.

Duomenų valdytojo ir duomenų apsaugos pareigūno tapatybė:
Duomenų valdytojas: Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų agentūros (GSA) Komunikacijos departamento vadovas; com@euspa.europa.eu

DAP: Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų agentūros (GSA) duomenų apsaugos pareigūnas; dpo@euspa.europa.eu

Duomenų tvarkymo tikslas:

Duomenų tvarkymo tikslas – atsakyti į interneto naudotojų užklausas.

Tvarkomi duomenys ir (arba) duomenų kategorijos:
 Vardas, pavardė, e. pašto adresas, kreipimosi į GSA priežastis ir pranešimas GSA (laisvos formos teksto langelis)

Tvarkomų duomenų gavėjai ir (arba) gavėjų kategorijos:

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama remiantis principu „reikia žinoti“ šiems darbuotojams:

 • ribotam skaičiui GSA darbuotojų, tvarkančių interneto svetainės kontaktinę formą;
 • duomenų tvarkytojams: GSA samdomiems išorės rangovams, kuriems privalomos tokios pat asmens duomenų apsaugos taisyklės, kaip ir taikomos GSA:
  1. ribotam skaičiui GSA rangovų, atsakingų už ryšių paslaugas, darbuotojų;
  2. ribotam skaičiui GSA rangovų, atsakingų už GSA serverių prieglobos paslaugų teikimą, darbuotojų.

Kiekvienam gavėjui primenama apie jo pareigą nenaudoti gautų duomenų kitais tikslais nei tie, kuriais jie buvo perduoti.

Teisinis pagrindas (tvarkymo teisėtumas):
 Duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (Reglamento 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas): duomenų subjektai nedviprasmiškai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi užpildydami ir pateikdami sutikimo formą. Tai yra privalomas žingsnis norint pateikti internetinę kontaktinę formą.

Informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį:

 • Asmens duomenys saugomi tol, kol reikia vykdyti tolesnius su e. laišku susijusius veiksmus, tačiau ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo e. laiško atsiuntimo dienos.
 • Asmens duomenys elektroniniu būdu saugomi pirmiau minėtų GSA rangovų serveriuose, esančiuose ES, ir laikantis būtinų saugumo nuostatų.

Duomenų subjekto teisės:

Duomenų subjektai turi teisę:

 • gauti patvirtinimą, ar jo asmens duomenys tvarkomi, ar ne, susipažinti su duomenimis ir gauti išsamią informaciją apie tvarkymą;
 • ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • Ištrinti asmens duomenis laikantis teisės aktų nuostatų;
 • apriboti duomenų tvarkymą laikantis teisės aktų nuostatų;
 • perkelti duomenis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis nedarant poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui adresu EDPS@edps.europa.eu, jei manoma, kad duomenų tvarkymo operacijos neatitinka Reglamento (ES) 2018/1725.

Visi prašymai pasinaudoti bet kuria iš pirmiau minėtų teisių pateikiami GSA Komunikacijos departamento adresu com@euspa.europa.eu; duomenų subjektai prašymus turėtų išdėstyti aiškiai ir suprantamai. 

Visi prašymai pasinaudoti bet kuria iš pirmiau minėtų teisių pateikiami GSA Komunikacijos departamento adresu com@euspa.europa.eu; duomenų subjektai prašymus turėtų išdėstyti aiškiai ir suprantamai.

Kontaktinė informacija

 • Dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo: com@euspa.europa.eu .
 • Dėl Reglamento (EB) Nr. 2018/1725 aiškinimo, taikymo arba pažeidimo: GSA duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) adresu dpo@euspa.europa.eu.