Privātuma politika attiecībā uz to personas datu aizsardzību, kas saistīti ar tīmekļa vietnē www.useGalileo.eu

Visus personas datus apstrādā atbilstoši piemērojamiem noteikumiem par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (šobrīd atbilstoši Regulai (ES) Nr. 2018/1725).

Turpmāk izklāstītajā datu aizsardzības informācijas paziņojumā ir aprakstīti kritēriji, uz kuru pamata notiek datu vākšana, pārvaldība un izmantošana saistībā ar tiešsaistes saziņas veidlapu, kas pieejama GSA tīmekļa vietnē www.usegalileo.eu.

Datu pārziņa un datu aizsardzības speciālista identitāte
Pārzinis: Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA), Komunikāciju nodaļas vadītājs; com@euspa.europa.eu

DAS: Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA), datu aizsardzības speciālists; dpo@euspa.europa.eu

Apstrādes mērķis:

Apstrādes mērķis ir sniegt atbildes uz tīmekļa lietotāju iesniegtajiem vaicājumiem.

Dati/attiecīgo datu kategorijas
Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, iemesls saziņai ar GSA un ziņojums GSA (brīva teksta lauks)

Saņēmēji/apstrādāto datu saņēmēju kategorijas

Piekļuvi personas datiem piešķir, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas:

 • ierobežotam to GSA darbinieku skaitam, kuri pārvalda tīmekļa vietnes saziņas veidlapu;
 • datu apstrādātājiem: GSA iesaista šādus ārējos darbuzņēmējus, kuriem saistoši tādi paši personas datu aizsardzības noteikumi, kādus piemēro GSA:
  1. ierobežotam to GSA darbuzņēmēju skaitam, kuri atbildīgi par komunikācijas pakalpojumiem.
  2. ierobežotam to GSA darbuzņēmēju skaitam, kuri atbildīgi par mitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu GSA serveriem.

Ikvienam datu saņēmējam atgādina par tā pienākumu neizmantot saņemtos datus citiem mērķiem kā vien tam, kādam tie nosūtīti.

Juridiskais pamats/apstrādes likumība
 Apstrāde notiek, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu (Regulas 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu): datu subjekti nepārprotami piekrīt savu personas datu apstrādei, aizpildot un iesniedzot piekrišanas veidlapu, kas ir obligāts posms tiešsaistes saziņas veidlapas iesniegšanai.

Informācija par personas datu glabāšanas periodu

 • Personas datus glabā, kamēr ir nepieciešami turpmāki pasākumi sakarā ar e-pastu, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus no e-pasta iesniegšanas datuma.
 • Personas datus glabā elektroniski iepriekšminēto GSA darbuzņēmēju serveros, kas atrodas ES, ievērojot nepieciešamos drošības noteikumus.

Datu subjektu tiesības

Datu subjektiem ir tiesības:

 • iegūt informāciju, vai viņu personas dati tiek vai netiek apstrādāti, piekļūt datiem un saņemt detalizētu informāciju par apstrādi;
 • labot neprecīzus personas datus;
 • dzēst personas datus atbilstoši tiesību normām;
 • ierobežot apstrādi atbilstoši tiesību normām;
 • izmantot datu pārnesamības iespējas;
 • atsaukt jebkurā laikā piekrišanu personas datu apstrādei, neierobežojot apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma;
 • iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, rakstot uz EDPS@edps.europa.eu, ja viņi uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst Regulai (ES) Nr. 2018/1725.

Jebkurš pieprasījums iepriekšminēto tiesību īstenošanai ir jāadresē GSA Komunikāciju nodaļai, rakstot uz com@euspa.europa.eu. Datu subjekti tiek aicināti skaidri aprakstīt savas prasības. 

Jebkurš pieprasījums iepriekšminēto tiesību īstenošanai ir jāadresē GSA Komunikāciju nodaļai, rakstot uz com@euspa.europa.eu. Datu subjekti tiek aicināti skaidri aprakstīt savas prasības.

Kontaktinformācija:

 • Attiecībā uz Jūsu persondatu apstrādi: com@euspa.europa.eu.
 • Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 2018/1725 interpretāciju, piemērošanu vai pārkāpumiem: GSA datu aizsardzības speciālists (DAS), e-pasta adrese: dpo@euspa.europa.eu.