Επικοινωνία

Έντυπο συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του GSA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.usegalileo.eu

Πληροφορίες σχετικά με το έντυπο συγκατάθεσης:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι δυνατή προς επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών εφόσον παράσχετε την ελεύθερη, ρητή, εν πλήρει επιγνώσει και αναμφισβήτητη συγκατάθεσή σας.

Το παρόν έντυπο παροχής συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

Η δήλωση περί απορρήτου, την οποία σας καλούμε να εξετάσετε, σας παρέχει πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία και τις τεχνικές πτυχές της.

Σας επισημαίνουμε ότι η τυχόν μη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συνεπάγεται τη μη παροχή απάντησης στο ερώτημα που υποβάλατε.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση com@euspa.europa.eu. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λάβετε απάντηση στο ερώτημα που υποβάλατε.

Βάσει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κατωτέρω έντυπο.

Έντυπο συγκατάθεσης:

Δηλώνω ότι παρέχω την κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεσή μου σχετικά με την προβλεπόμενη στη δήλωση περί απορρήτου επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν για τον ακόλουθο σκοπό:

- Παροχή απάντησης στο ερώτημα που υπέβαλα μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του GSA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.usegalileo.eu/EL/contact.html*

Διάβασα και κατανόησα τη συγκεκριμένη δήλωση περί απορρήτου*.

*Η συμπλήρωση των πεδίων αυτών είναι υποχρεωτική