Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με το ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας που διατίθεται στο www.useGalileo.eu

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (επί του παρόντος κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725).

Η παρακάτω ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων παρουσιάζει τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνονται η συλλογή, η διαχείριση και η χρήση των δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του GSA, στη διεύθυνση www.usegalileo.eu.

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:
Υπεύθυνος επεξεργασίας: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA), Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας· com@euspa.europa.eu

ΥΠΔ: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA), Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων· dpo@euspa.europa.eu

Σκοπός της επεξεργασίας:

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή απαντήσεων στις ερωτήσεις που υποβάλλουν χρήστες του διαδικτύου.

Δεδομένα/Σχετικές κατηγορίες δεδομένων:
 Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγος επικοινωνίας με τον GSA και μήνυμα προς τον GSA (πλαίσιο ελεύθερου κειμένου)

Αποδέκτες/Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χορηγείται βάσει της αρχής της «ανάγκης να γνωρίζουν» σε:

 • περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων του GSA που διαχειρίζεται το έντυπο επικοινωνίας του δικτυακού τόπου·
 • εκτελούντες επεξεργασία: ο GSA προσλαμβάνει τους ακόλουθους εξωτερικούς αναδόχους, οι οποίοι δεσμεύονται από κανόνες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισότιμους με εκείνους που ισχύουν για τον GSA:
  1. περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων των αναδόχων του GSA που είναι αρμόδιοι για τις υπηρεσίες επικοινωνίας.
  2. περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων των αναδόχων του GSA που είναι αρμόδιοι για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για τους εξυπηρετητές του GSA.

Υπενθυμίζεται σε όλους τους αποδέκτες των δεδομένων ότι υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο διαβιβάστηκαν.

Νομική βάση/Νομιμότητα της επεξεργασίας:
 Η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 5 παράγραφος 1) στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2018/1725): τα υποκείμενα των δεδομένων παρέχουν την αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή τους με την υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας.

Πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να γίνουν οι επακόλουθες ενέργειες επεξεργασίας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές των προαναφερθέντων ανάδοχων του GSA, οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος ΕΕ, και δεσμεύονται από τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας.

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα:

 • να λαμβάνουν επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν υφίστανται επεξεργασία, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία·
 • στη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις
 • στον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις
 • στη φορητότητα των δεδομένων
 • στην ανάκληση της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε με βάση αυτή τη συγκατάθεση, πριν από την ανάκλησή της
 • να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση EDPS@edps.europa.eu, εφόσον θεωρούν ότι οι πράξεις επεξεργασίας δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Τα αιτήματα για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων απευθύνονται στο Τμήμα Επικοινωνιών του GSA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση com@euspa.europa.eu. Τα υποκείμενα των δεδομένων καλούνται να περιγράφουν λεπτομερώς τα αιτήματα τους. 

Τα αιτήματα για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων απευθύνονται στο Τμήμα Επικοινωνιών του GSA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση com@euspa.europa.eu. Τα υποκείμενα των δεδομένων καλούνται να περιγράφουν λεπτομερώς τα αιτήματα τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

 • Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν: com@euspa.europa.eu.
 • Όσον αφορά την ερμηνεία, την εφαρμογή και τις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2018/1725: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) του GSA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@euspa.europa.eu.