Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

O GSA επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (επί του παρόντος κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725).

Μολονότι μπορείτε να περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο μέρος του δικτυακού τόπου χωρίς να παράσχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία (όπως τα δεδομένα που απαιτούνται για την επικοινωνία μαζί μας). Σχετικές δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμες για κάθε πράξη επεξεργασίας στο αντίστοιχο τμήμα του δικτυακού τόπου. Οι εν λόγω δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων θα σας παράσχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τον σκοπό ή τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες αποδεκτών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας.

Ο GSA τηρεί την εν λόγω ηλεκτρονική βάση δεδομένων αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρά το γεγονός ότι κατά την προετοιμασία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου λήφθηκε κάθε μέριμνα για την αποφυγή σφαλμάτων και/ή ανακριβειών, ο GSA δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την πληρότητα ή το κύρος του περιεχομένου. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές. Η αναφορά σε συγκεκριμένες εταιρείες ή προϊόντα συγκεκριμένων κατασκευαστών δεν σημαίνει ότι έχουν εγκριθεί ή συνιστώνται από τον GSA έναντι άλλων παρεμφερών εταιρειών ή προϊόντων που δεν αναφέρονται.

Ο δικτυακός τόπος, και εν γένει τα έγγραφα και οτιδήποτε άλλο διατίθεται σε αυτόν, παρέχονται «ως έχουν», υπό τη νομική και την πραγματική τους μορφή. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και η χρήση οποιουδήποτε υλικού του πραγματοποιούνται υπό τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη και τον αποκλειστικό έλεγχο του χρήστη. Ο GSA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις που απορρέουν από ανακριβή, ανεπαρκή ή μη έγκυρα στοιχεία ή προκύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση, την αντιγραφή ή την εμφάνιση του περιεχομένου, στον βαθμό που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Το περιεχόμενο μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Εάν εντοπίσετε σφάλματα ή δεν συμφωνείτε με την αναφορά του προϊόντος σας στον παρόντα δικτυακό τόπο, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ και θα ανταποκριθούμε στις παρατηρήσεις σας ή θα αφαιρέσουμε το σχετικό περιεχόμενο.