Právne upozornenie – autorské právo

GSA spracúva všetky osobné údaje v súlade s príslušnými pravidlami o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (v súčasnosti nariadenie (EÚ) č. 2018/1725).

Napriek tomu, že stránky je možné si prezerať bez uvedenia akýchkoľvek osobných informácií, v niektorých prípadoch dochádza k ich zhromažďovaniu a spracúvaniu (napr. údaje nevyhnutné na komunikáciu s nami). Pri každom spracúvaní údajov sú v príslušných častiach webového sídla k dispozícii oznámenia o ochrane osobných údajov. Tieto oznámenia o ochrane osobných údajov obsahujú podrobné informácie o prevádzkovateľovi a úradníkovi pre ochranu údajov, účele (účeloch) spracovania údajov, príslušných kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov takýchto osobných údajov, vašich právach ako dotknutej osoby, ako aj informácie o období uchovávania vašich osobných údajov.

GSA spravuje túto online databázu výhradne na informačné účely. Napriek tomu, že pri príprave obsahu webového sídla bolo vynaložené maximálne úsilie na odstránenie chýb a/alebo nepresností, GSA nezodpovedá za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu. Obsah nemá slúžiť ako odborný alebo právny základ. Uvedenie konkrétnych spoločností alebo výrobkov určitých výrobcov neznamená, že ich GSA schvaľuje alebo odporúča prednostne pred inými podobnej povahy, ktoré neboli uvedené.

Webové sídlo a vo všeobecnosti dokumenty a všetky informácie, ktoré obsahuje, sú ponúkané „tak, ako sú“, v právnom a de facto stave, v akom sú. Za prístup k webovému sídlu a používanie jeho obsahu a za kontrolu nad ním zodpovedá výhradne a výlučne používateľ. GSA nezodpovedá za nijaké škody ani iné nároky alebo požiadavky vzniknuté v dôsledku nesprávnosti, nedostatočnosti alebo neplatnosti údajov, ani v súvislosti s použitím, rozmnožovaním alebo zobrazením obsahu v rozsahu, aký umožňujú predpisy európskeho alebo vnútroštátneho práva.

Obsah sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Ak zistíte akékoľvek chyby alebo nesúhlasíte s uvedením vášho výrobku na tomto webovom sídle, kontaktujte nás tu a my sa budeme vašou pripomienkou zaoberať alebo obsah odstránime.