Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s kontaktným formulárom online, ktorý je k dispozícii na lokalitewww.useGalileo.eu

Všetky osobné údaje v súlade s príslušnými pravidlami o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (v súčasnosti nariadenie (EÚ) č. 2018/1725).

V nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov sú uvedené kritériá, podľa ktorých sa zhromažďujú, spravujú a používajú údaje v súvislosti s online kontaktným formulárom na webovom sídle agentúry GSA www.usegalileo.eu.

Identita prevádzkovateľa údajov a úradníka pre ochranu údajov:
Prevádzkovateľ: Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), vedúci oddelenia pre komunikáciu, com@euspa.europa.eu

Úradník pre ochranu údajov: Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), úradník pre ochranu údajov, dpo@euspa.europa.eu

Účel spracovania:

Účelom spracovania je poskytnutie odpovede na otázky, ktoré poslali používatelia webového sídla.

Príslušné údaje/kategórie údajov:
 Priezvisko, meno, emailová adresa, dôvod komunikácie s GSA a správa pre GSA (voľnotextové pole)

Príjemcovia/kategórie príjemcov spracovaných údajov:

Prístup k osobným údajom sa povolí na základe zásady „potreby poznať“:

 • obmedzenému počtu zamestnancov GSA, ktorí zodpovedajú za správu kontaktného formulára na webovom sídle,
 • sprostredkovateľom: GSA zamestnáva týchto externých dodávateľov, na ktorých sa vzťahujú rovnaké predpisy o ochrane osobných údajov ako tie, ktorými sa riadi GSA:
  1. limitovanému počtu zamestnancov dodávateľov GSA zodpovedných za komunikačné služby.
  2. obmedzenému počtu zamestnancov dodávateľov GSA zodpovedných za poskytovanie hostingových služieb pre servery GSA.

Každému príjemcovi sa pripomenie povinnosť nepoužívať získané údaje na iné účely ako sú účely, na ktoré boli poskytnuté.

Právny základ/zákonnosť spracúvania:
 Spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby (čl. 5 ods. 1 písm. d) nariadenia 2018/1725): dotknuté osoby jednoznačne udeľujú svoj súhlas so spracovaním osobných údajov tým, že vyplnia a predložia formulár na udelenie súhlasu, čo je nevyhnutným krokom na predloženie online kontaktného formulára.

Informácie o období uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje sa uchovávajú dovtedy, kým sú potrebné nadväzujúce opatrenia na e-mail, nie však dlhšie ako tri mesiace od dátumu odoslania e-mailu.
 • Osobné údaje sa uchovávajú elektronicky na serveroch uvedených dodávateľov GSA, ktoré sa nachádzajú na území EÚ a podliehajú nevyhnutným bezpečnostným ustanoveniam.

Práva dotknutej osoby:

Dotknuté osoby majú právo:

 • dostávať informácie o tom, či sa ich osobné údaje spracúvajú alebo nie, pristupovať k týmto údajom a získavať podrobné informácie o spracúvaní,
 • opravovať nesprávne osobné údaje,
 • mazať osobné údaje, ak sú splnené zákonné podmienky,
 • obmedziť spracúvanie, ak sú splnené zákonné podmienky,
 • prenášať údaje,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním,
 • podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na adrese EDPS@edps.europa.eu, ak sa domnievajú, že operácie spracúvania nie sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 2018/1725.

Každá žiadosť o uplatnenie uvedených práv sa zašle na oddelenie GSA pre komunikáciu na adresu com@euspa.europa.eu. Dotknuté osoby vyzývame, aby svoje žiadosti formulovali zreteľne. 

Každá žiadosť o uplatnenie uvedených práv sa zašle na oddelenie GSA pre komunikáciu na adresu com@euspa.europa.eu. Dotknuté osoby vyzývame, aby svoje žiadosti formulovali zreteľne.

Kontaktné informácie:

 • spracovaní vašich osobných údajov: com@euspa.europa.eu.
 • Pokiaľ ide o výklad, uplatňovanie alebo porušenie nariadenia (ES) č. 2018/1725: zodpovedná osoba agentúry GSA na adrese dpo@euspa.europa.eu.